Projekt - "Dobry start - to sukces w przyszłości"

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w przyszłości”.

Tym razem projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Aleksandrów Łódzki, tj.; Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

Projekt będzie realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz specjalistyczne. Przeprowadzonych zostanie w sumie 5 610 godzin zajęć. Działaniami w projekcie objętych będzie 235 uczniów.

W ramach projektu zakupionych zostanie 30 tabletów, po 1 laptopie i po 1 szafie do przechowywania i ładowania tabletów i laptopów.

Większość zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), tj. komputery, tablety, tablice interaktywne czy internetowe platformy edukacyjne.

W naszej szkole organizowane będą następujące zajęcia:

 • rozwijające zainteresowania: matematyczno-komputerowe, polonistyczno-dziennikarskie, przyrodniczo-badawcze, przyrodniczo-filmowe, z języka angielskiego,
 • zajęcia specjalistyczne: trening słuchowy prowadzony metodą Tomatisa, techniki szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania oraz zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • zajęcia wyrównawcze: z języka polskiego, matematyczno-informatyczne oraz zajęcia z języka angielskiego.

Plakat

Realizacja projektu w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram

Protokół z rekrutacji uczniów

Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach w ramach projektu „Dobry start- to sukces w przyszłości” uczniowie uczą się języka angielskiego korzystając z platformy funenglish.pl. Każdy z uczniów pracuje indywidualnie na swoim koncie, co gwarantuje wykorzystanie metody immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. Dzieci słuchają piosenek, wykonują "foto-lekcje" oraz inne ćwiczenia językowe doskonalące ich sprawność posługiwania się językiem angielskim.

Opracował: P. Sobczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania dziennikarskie oraz zajęcia wyrównawcze polonistyczne z wykorzystaniem TIK

Projekt unijny „Dobry start – to sukces w przyszłości” jest realizowany na zajęciach dziennikarskich z wykorzystaniem TIK oraz zajęciach wyrównawczych z wykorzystaniem TIK. Obie grupy składają się z uczniów klas IV-VI, którzy interesują się językiem ojczystym oraz takich, którzy mają z nim trudności. W trakcie spotkań uczniowie poszerzają i uzupełniają swoją wiedzą, ćwiczą praktyczne umiejętności w redagowaniu tekstów z użyciem środowiska Office oraz przyswajają sztukę selekcjonowania treści internetowych.

Na zajęciach powstają prace, będące odzwierciedleniem różnych sytuacji i wydarzeń. Są sprawozdania z obejrzanych spektakli, recenzje czytanych książek, scenariusze spotkań i krótkich filmów. Doszło nawet do współpracy z kołem filmowym oraz przyrodniczym przy tworzeniu filmu (link) na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji „Nakręć się na czytanie”. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie angażują się w dodatkowe prace pisemne.

Przykładowa praca 1

Przykładowa praca 2

Przykładowa praca 3

Przykładowa praca 4

Opracowała: R. Półtorak

Zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna – technika Celestyna Freineta

Na zajęciach w ramach projektu „Dobry start - to sukces w przyszłości” realizowane są zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna – technika Celestyna Freineta.

Podczas pierwszych zajęć prowadzono obserwację uczniów, wykonano ćwiczenia oceniające umiejętności czytania i pisania oraz sfery emocjonalno – społecznej. Następnie przeprowadzono zajęcia integrujące grupę, które miały na celu: przełamanie onieśmielenia, zwiększenie zdolności do nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, wzmacniania wiary w siebie oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie. W czasie zajęć wykorzystywana jest metoda swobodnej ekspresji oraz aktywności i twórczego działania dziecka. Uczniowie wykonują wiele ćwiczeń w głośnym czytaniu ze zrozumieniem, utrwalają zasady pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. W czasie zajęć wykorzystywane są fiszki z tekstami do uzupełniania, rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, rebusy, kalambury, domino ortograficzne, ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe - wzrokowe. Dzieci doskonalą koordynację ruchową oraz motorykę małą i dużą. Stosowana jest zasada równości i szacunku dla indywidualność i odrębność każdego dziecka.

Opracowała: B. Rybczyńska

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-komputerowe z wykorzystaniem TIK i matematycznej platformy edukacyjnej on-line powadzone były w jednej grupie klas IV i VI

Uczniowie systematycznie i rzetelnie pracowali rozwijając i rozszerzając swoje umiejętności matematyczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Matlandia 4 i 6 oraz innych platform , www.jakzosia.com, www.matzoo.pl oraz programów Matematyka 4 i 6 wydawnictwa WSiP. Uczniowie klasy starszej chętnie wyjaśniali trudniejsze zadania uczniom młodszym. Dziewczynki i chłopcy w równym stopniu korzystali z technologii informatycznej oraz w równym stopniu rozwiązywali zadania z różnych dziedzin, wykorzystywali modele matematyczne i ciekawe strategie z zastosowaniem wiedzy matematycznej. Rozwijali swoje widzenie przestrzenne oraz przedstawiali pomysły na swoje zadania z wykorzystaniem zapisu matematycznego. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej.

Opracował: M. Andrzejczak

Zajęcia wyrównawcze matematyczno-komputerowe z wykorzystaniem TIK i matematycznej platformy edukacyjnej on-line odbywały się w trzech grupach

Mimo pewnych braków w umiejętnościach matematycznych, które wykazał test na wstępie, uczniowie systematycznie pracowali z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Matlandia 4 oraz innych platform, www.jakzosia.com oraz www.matzoo.pl. Dziewczęta i chłopcy w równym stopniu korzystali z oferowanych zajęć wykorzystujących technologię informatyczną.

Opracował: M. Andrzejczak

Zajęcia rozwijające przyrodniczo - badawcze z wykorzystaniem TIK

Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem platformy edukacyjnej ETOS oraz przeprowadzając proste doświadczenia i obserwacje. Każdy film, z którego nauczyciel korzysta, prezentuje omawiane zjawiska w opisany poniżej sposób:

 • Zjawisko – prezentuje krótki opis;
 • Wyjaśnianie – prezentuje wyjaśnianie zjawiska wraz z aspektami;
 • Powtórka - dokonuje podsumowania głównych elementów;
 • Sprawdź się – ewaluuje wiedzę uczniów.

Realizacja projektu objęła tematy:

 • "Warunki oraz pospolite gatunki roślin i zwierząt lasu." oraz "Różnorodność gatunkowa roślin, zwierząt kręgowych i bezkręgowych, czyli dlaczego organizmy maja różne adresy?" realizowane były w formie zajęć terenowych. Zebrany materiał pozwolił na wykonanie posteru: warstwy lasu i prac plastycznych – "Las naszej okolicy" oraz mandala – "Leśne dary".
 • Realizację z wykorzystaniem platformy ETOS tematu "Dlaczego na morzu można umrzeć z pragnienia?" poprzedziło doświadczenie opcjonalne, ilustrujące zachodzenie zjawiska osmozy (sól i ogórek zielony).
 • Ten typ doświadczeń wykorzystał nauczyciel również w realizacji tematów "Dlaczego krew jest czerwona?"; "Świat uszami nietoperza – sonary"; "Strach ma wielkie oczy"; "Pomiędzy bodźcem a reakcją"; "Sen".
 • "Inhibicja wzrostu rozwoju bakterii poprzez zastosowanie wybranych środków dezynfekcyjnych oraz naturalnych środków bakteriobójczych" – temat zrealizowany w oparciu o doświadczenia pokazujące natychmiastową reakcję hodowli bakterii (hodowlę bakterii założył nauczyciel na szalce pertriego z użyciem agaru oraz hodowlę grzybów pleśniowych w zamkniętym słoiku) na wodę utlenioną jako farmaceutyczny środek bakteriobójczy oraz reakcje na sok z czosnku jako naturalnego bakteriostatyku. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat naturalnych antybiotyków i naturalnych fungicydów.
 • Temat zajęć - "Ile waży litr wody?" w oparciu o rysunki i animacje uczeń opisuje procesy krzepnięcia i zamarzania wody; wyjaśnia dlaczego lód pływa o powierzchni wody oraz rozumie, że litr wody w różnych warunkach nie waży tyle samo.
 • Temat – "Twarda woda" poprzedziła obserwacja wody destylowanej, wody kranowej i ich reakcja na detergenty. W oparciu o materiał platformy ETOS uczniowie poznali termin twarda woda i kamień kotłowy i starali się wyjaśnić potrzebę użycia większej ilości detergentów w czasie prania z użyciem wody twardej oraz zjawisko powstawania kamienia kotłowego.
 • Wykorzystując zasoby platformy ETOS nauczyciel metodą modelowania dialogów w klasie - Questioning the Author (QtA), w oparciu o animacje Flash przeprowadził zajęcia z tematów: "Efekt Mpemby"; "Woda i prąd to chyba coś innego?"; "Elektroliza"; "Ciekłe kryształy"; "Eureka, czyli jak wyskoczyć z wanny i na coś wpaść."; "Masa a ciężar"; "Usłyszeć pociąg"; "Synteza subtraktywna i addytywna"; "Peryskop"; "Lustro - jak działa?". Metoda opiera się na wysyłaniu do uczniów specjalnie sformułowanych zapytań, które wymagają odpowiedzi w formie rozbudowanej, opisowej i narratorskiej. W metodzie QtA nauczyciel stara się nie pytać uczniów wprost o szybką i krótką odpowiedź na zapytanie. Nauczyciel nie oczekuje konkretnej odpowiedzi, chce jedynie usłyszeć jak przebiega u ucznia proces myślowy i dochodzenie do jego własnych wniosków. Zajęcia z tych tematów wzbogaciły działania w formie zabaw i doświadczeń i tak np. uczniowie w oparciu o schemat i własną inwencję budowali z zestawów układów elektrycznych własne układy; w oparciu o instrukcję zbudowali baterię owocową; obliczali ciężar własnego ciała na różnych planetach; zrobili w formie zabawek – bączki kółka Newtona.

Opracował: J. Rzącka

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-filmowe z wykorzystaniem TIK

Zajęcia prowadzone były dla dwóch grup dzieci z IV i V klasy podstawowej. Pierwsza grupa – młodsza, po raz pierwszy zetknęła się z problematyką filmu i fotografii, grupa druga – starsza, brała już udział w zajęciach filmowych w ubiegłym roku szkolnym.

Grupa młodsza

Dzieci poznawały zasady języka filmowego, uczyły się jakie środki zastosować w realizowanym przez siebie filmie. Były to kompozycja kadru, ustawienia kamery np. z góry, z dołu czy na wprost i co z tego wynika. Ruch kamery, który może być panoramą, skomplikowaną jazdą czy ruchem „z ręki”. Jaka jest różnica gdy kamera na wózku najeżdża/odjeżdża a zastosowanie zoomu – obiektywu o zmiennej ogniskowej. Wszystkie tematy dzieci realizowały praktycznie. Każde z nich mogło próbować swoich sił stając za kamerą, ćwicząc aż do uzyskania poprawnego efektu.

Ostatnie zajęcia były poświęcone fotografii przyrodniczej, przygotowujące dzieci do udziału w konkursie młodzieżowym przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego, którego uczniem i współpracownikiem był patron szkoły w Bełdowie. Szkoła w Bełdowie zawsze zdobywała nagrody na poprzednich konkursach festiwalu. Ten temat zajął kilka spotkań i jak pogoda pozwalała, zajęcia przeniosły się w plener. Dzieci poznały zasady fotografowania ptaków, praktycznego fotografowania w makro skali i zasad fotografowania krajobrazu i ludzi w krajobrazie. Z udanych zdjęć wspólnie wybierzemy te najlepsze na konkurs.

Grupa starsza

Dzieci poznały zasady oświetlenia planu filmowego. Światło, słoneczne czy sztuczne jest narzędziem kształtującym obraz w kamerze filmowej i aparacie fotograficznym. Dzieci poznały skutki niedostatecznego oświetlenia – szumy w obrazie, brak koloru czy ostrości. Poznały też jak kierunek padającego światła kształtuje obraz, jego kompozycje i nastrój. Pojęcia takie jak światło rysujące, dopełniające, kontrowe, światło tła, światło kluczowe. To dopełniało wcześniej poznaną wiedzę na temat ekspozycji. Te zagadnienia były i są przy każdej okazji łączone z ćwiczeniami warsztatowymi.

Również ta grupa przygotowuje się do konkursu młodzieżowego przy festiwalu Puchalskiego. Przygotowują scenariusz, wybierają miejsca zdjęciowe – jest to ich praca własna, gdzie wykorzystują wiedzę poznaną na warsztatach. Na warsztatowych zajęciach poznają sposoby i zachowania przy realizacji filmu przyrodniczego, np. ćwiczą zdjęcia w skali makro a także zdjęcia podwodne z wykorzystaniem akwarium jako obudowy wodoszczelnej przy filmowaniu godów żabich. Ćwiczyliśmy też ustawienia kamery w stosunku do osi filmowej przy scenach z ludźmi.

Odbyły się także praktyczne warsztaty montażowe z programem Ulead Video Studio jaki posiada szkoła przy okazji montażu ich własnego filmu „Nakręćmy się na czytanie”. Na wszystkich zajęciach warsztatowych, dzieci wykorzystywały i utrwalały wcześniej poznaną wiedzę teoretyczną z zakresu filmowania i fotografowania.

Opracował: R. Dębski

Realizacja projektu w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram

Sprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć

Zajęcia rozwijające przyrodniczo - badawcze z wykorzystaniem TIK

Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem platformy edukacyjnej ETOS oraz przeprowadzając proste doświadczenia i obserwacje. Platforma edukacyjna ETOS umożliwia przeprowadzenie przez nauczyciel zajęć metodą modelowania dialogów w klasie - Questioning the Author (QtA) w oparciu o animacje Flash. Są to wysyłanie do uczniów specjalnie sformułowane zapytania; które wymagają odpowiedzi w formie rozbudowanej; opisowej i narratorskiej. Uproszczony dostęp do animacji i filmów to duży atut tej platformy – pozwala w domu powtórnie uczniowi zgłębić zagadnienia. Zrealizowano już tematy: Właściwości materiałów; Jak temperatura wpływa na zmiany stanu skupienia?; Co możemy powiedzieć o ścinaniu się białka?; Którą stroną przyciąga magnes?; Jak działa pole magnetyczne?; Które substancje i przedmioty przyciągają magnesy?; Budujemy wodny kompas; Kwasy w naszym otoczeniu; Niezwykła mikstura; Pęcznienie nasion – kiedy kiełkują?; Skład chemiczny organizmów roślinnych – dlaczego warto jeść warzywa i owoce? – składniki nieorganiczne i organiczne – nauczyciel wraz z uczniami przeprowadzał doświadczenia, prowadzona była w potrzebnych sytuacjach karta badań i obserwacji, etapy kończono krótkim testem sprawdzającym, co pozwoliło uporządkować wiedzę uczniów.

Opracowała: J. Rzącka

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK i językowej platformy edukacyjnej on – Line

Dzieci na zajęciach projektowych korzystają z interaktywnego kursu angielskiego dla dzieci na platformie www.funenglish.pl. Kurs polega na wykorzystaniu komputera z dostępem do Internetu do nauki języka angielskiego. Składa się on z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, "foto-lekcji" i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie funenglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami, wykorzystuje on metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. Jest to szczególnie istotne, ponieważ polskie dzieci nie mogą stale komunikować się po angielsku w domu i w szkole. FunEnglish.pl tworzy takie sytuacje komunikacyjne. Sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim, dzięki czemu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.

Opracował: P. Sobczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno – dziennikarskie oraz zajęcia wyrównawcze polonistyczne z wykorzystaniem TIK

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwiązywali rozmaite zadania logiczne usprawniające poprawny zapis wyrazów. Wykorzystywali w tym celu internetowe strony edukacyjne z testami, krzyżówkami i rebusami ortograficznymi, np. www.ortograffiti.pl, www.ortografka.pl. Uzupełniali także ortograficzne karty pracy, korzystając z internetowego słownika lub wikipedii. Przy pisaniu opowiadań wykorzystywali edytor tekstu oraz funkcję słownika ortograficznego, co stało się formą utrwalania prawidłowej pisowni wyrazów. W trakcie zabaw językowych propagowano idee równości płci, poprzez odgrywanie ról odmiennych od własnej płci. Starano się także promować postawę tolerancji i szacunku dla osobistego zdania innych i prawo do wyrażania własnej opinii na różne tematy. W zależności od tematyki danego zajęcia korzystanie z technologii informatycznej odbywało się na całych zajęciach lub ich części. Stanowi to ważny element, gdyż uczniowie korzystają z dostępu do internetu w ściśle określonym celu, co dodatkowo edukuje ich do odbioru informacji z różnych środków przekazu. W trakcie zajęć uczniowie korzystali z portali edukacyjnych oraz stron internetowych. Przy redagowaniu tekstów korzystali z programu Word, tworząc własne foldery z próbkami indywidualnych prac. Jedna z nich dotyczyła notatki informującej o obchodach Dnia Edukacji w naszej szkole, natomiast druga była prasową prognozą pogody. Internet okazał się także ważnym narzędziem przy zbieraniu wiadomości na temat dziennikarstwa, pracy dziennikarzy oraz poznawaniu sylwetek najpopularniejszych z nich.

Twórczość dzieci - notatki dziennikarskie

Twórczość dzieci - świąteczne życzenia

Opracowała: R. Półtorak

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – komputerowe oraz zajęcia wyrównawcze z wykorzystaniem TIK i matematycznej platformy edukacyjnej on – Line

Uczniowie systematycznie pracowali z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Matlandia 4 oraz innych platform: www.jakzosia.com, www.matzoo.pl oraz programów Matematyka 5 wydawnictwa WSiP i Matablica 5. Dziewczęta i chłopcy w równym stopniu korzystali z oferowanych zajęć wykorzystujących technologię informatyczną oraz w równym stopniu rozwiązywali zadania z różnych dziedzin z zastosowaniem wiedzy matematycznej. Rozwijali swoje widzenie przestrzenne oraz przedstawiali pomysły na swoje zadania z wykorzystaniem zapisu matematycznego .

Najczęściej zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej, ale część zajęć była prowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Zajęcia dostępne są w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców.

Opracowała: M. Andrzejczak

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo- filmowe z wykorzystaniem TIK

W ramach realizacji zajęć uwzględniano równość szans Zarówno chłopcy jak i dziewczęta przy realizacji zdań mieli zachowaną równość szans. W trakcie zajęć uczono: kompozycji ujęcia, uzyskania wrażenia ruchu postaci kreskowych tworząc pierwsze animacje i fotografię seryjną – analizowano ruch.

Wiele uwagi poświęcono wywiadowi na temat historii OSP Bełdów – Krzywa Wieś (punkt ustawienia kamery; miejsce, z którego filmujemy).

Opracował: R. Dębski

Zajęcia specjalistyczne - terapia pedagogiczna - Celestyna Freineta

Podczas zajęć prowadzona była obserwacja uczniów, wykonano ćwiczenia oceniające umiejętności czytania i pisania oraz sfery emocjonalno – społecznej. Następnie przeprowadzono zajęcia integrujące grupę, które miały na celu: przełamanie onieśmielenia, zwiększenie zdolności do nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, wzmacniania wiary w siebie oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie. W czasie zajęcia wykorzystywano metodę swobodnej ekspresji oraz aktywności i twórczego działania dziecka. Nauczyciel stosował zasadę równości i szacunku dla indywidualność i odrębność każdego dziecka. Uczenie i wychowanie oparte było na dialogu, współpracy i tolerancji.

Uczniowie uczą się żonglować: „Żonglowanie pozwala zrozumieć, że proces uczenia się to nieunikniony ciąg wzlotów i upadków”

Uczniowie poznają nowoczesny sposób notowania: „Mapa Myśli- Szczęście”

Uczniowie wykonują ćwiczenia grafomotoryczne: „Mój tatuaż”

Ćwiczenia rozluźniająco-oddechowe to sposób na zmęczenie.

Opracowała: B. Rybczyńska